Goede zaken

Een groep verontruste burgers verenigde zich in vzw Klimaatzaak die de Belgische overheden aanklaagt wegens nalatig klimaatbeleid. Omdat ze geen farewell party willen organiseren. Omdat ze de toekomst van onze kinderen, milieu en economie willen vrijwaren.

Un groupe de citoyens inquiets s'est réuni au sein d'une ASBL Action Justice Climat qui porte plainte contre les autorités belges à cause d'une politique climatique négligente. Parce que nous ne souhaitons pas organiser un farewell party. Parce que nous voulons préserver l'avenir de nos enfants, de notre environnement et de notre économie.

Bond Zonder Naam (BZN) is al decennia lang de referentie voor fel gesmaakte en tijdloze huis-, tuin- en keukenspreuken. Achter deze spreuken zit een breed vertakte beweging met een grote achterban met tal van vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Vandaag werken ze rond armoedebestrijding, gelijke kansenrecht, inclusie en veerkracht. Geen wonder dat het door BZN ondersteunde Filet Divers de eerste ‘klant’ van Goed Goed werd.